05.2017

22 maja 2017
Zapytanie ofertowe ZO 1.2017r

na wynajem przez REMKO Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (dalej: Zleceniodawca) linii technologicznych do budowy stanowiska badawczego w celu realizacji projektu opracowania linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej baterii koksowniczych w ramach realizacji projektu nr POIR 01.01.01-00-0294/16 pod nazwą ”Opracowanie linii technologicznej do produkcji innowacyjnych materiałów ogniotrwałych przeznaczonych do remontu części głowicowej baterii koksowniczych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Konkurs 1/1.1.1/2016) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020